Směrnice ke stanovení úplaty

Mateřská škola Čtyřlístek Milenov, příspěvková organizace

50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Č.j.:          

    84/2017                 A.1.                 A10

Vypracoval:

Vránová Šárka, ředitelka školy

Schválil:

Vránová Šárka, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

17.4.2020

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.5.2020

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.5.2020

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

Mateřská škola, jako právnická osoba zřízená obcí (resp. státem, krajem, svazkem obcí – nutno vybrat odpovídající variantu) se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

 

1. Přihlašování a odhlašování k předškolnímu vzdělávání

 1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.
 2. O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.
 3. Při zápisu k předškolnímu vzdělávání, případně v den nástupu dítěte do MŠ, jsou jeho zákonní zástupci prokazatelně seznámeni se Školním řádem mateřské školy a s touto směrnicí.

 

2. Stanovení a splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

2. 1 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

 1. Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka mateřské školy na období školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
 2. Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.
 3. Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku.
 4. Nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata stanoví.
 5. Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Před určením procentního podílu jsou z uvedených nákladů odečteny náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.
 6. Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž se vypočítá nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, se nezahrnují náklady na poskytování školního stravování.
 7. Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty je počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.
 8. Výše úplaty pro děti, které nejsou občany EU, je stejná jako výše úplaty dětí – občanů EU, pokud
 • mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů,
 • jsou dětmi osob oprávněných pobývat na území ČR za účelem výzkumu,
 • jsou azylanty,
 • jsou osobami požívajícími doplňkové ochrany,
 • jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

2. 2 Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

 1. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne příslušného  kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.
 2. Jestliže
 • zákonný zástupce dítěte pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému (dítěti) náleží zvýšení příspěvku na péči,
 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy, přede dnem splatnosti úplaty podá ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem uvedeným v rozhodnutí ředitelky mateřské školy o  prominutí nebo snížení úplaty.

 

3.  Výše úplaty

a) Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Pro případy dětí v celodenním nebo internátním provozu, jimž je docházka do mateřské školy omezena rodičem dítěte z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, se v souladu s odstavcem 1 zvlášť stanoví výše úplaty odpovídající nejvýše 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz.

b) Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitel mateřské školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.

c) Úplatu uhradí zákonný zástupce 

 • na účet školy, vedený u Komerční banky, č.ú.86-7202580287/0100 s uvedením přiděleného VS dítěte 
 • do pokladny školy.                            

 

4.         Úplata za předškolní vzdělávání „dalšího dítěte“

 1. Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu mateřské školy, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě.
 2. Ředitelka mateřské školy stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání „dalšího dítěte“ ve výši 2/3 úplaty pro celodenní provoz.

 

5. Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy

5. 1 Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy dítěte bez zdravotního postižení

 1. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bez zdravotního postižení bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců.
 2. Období 12 měsíců bezúplatného vzdělávání počíná dnem 1. Září.
 3. V případě přijetí dítěte bez zdravotního postižení do posledního ročníku mateřské školy (např. nové přijetí v průběhu školního roku, z důvodu přestěhování dítěte), sdělí zákonný zástupce dítěte ředitelce mateřské školy formou českého prohlášení, zda a po jak dlouhou dobu již bylo využito bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy.

5. 2 Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy dítěte se zdravotním postižením

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se zdravotním postižením se poskytuje dítěti bezúplatně, a to bez časového omezení.

 

6. Úplata za vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy

Jestliže se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy déle než 12 měsíců, pak se i toto vzdělávání poskytuje bezúplatně.

 

7. Zvláštní výše úplaty stanovená pro případ omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 § 6 vyhlášky, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1 vyhlášky, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

 

8. Přehled výše úplaty a příklady stanovení výše úplaty

Příklad 1

 1. celodenní docházka        450,- Kč
 2. polodenní docházka        225,- Kč
 
 1. úplata při omezení, přerušení provozu (měsíce červenec a srpen) delším než 5 vyučovacích dní v měsíci bude stanovena k 1. 5. daného roku, v ostatních případech ihned
 2. vzdělávání v posledním ročníku se poskytuje bezúplatně nejvýše 12 měsíců
 3. vzdělávání v posledním ročníku delší než 12 měsíců se poskytuje bezúplatně                                     
 4. vzdělávání v posledním ročníku dítěte s tělesným postižením se poskytuje bez omezení
 5. stanovená výše úplaty v bodech a)-g) se vztahuje i na děti, které nejsou občany EU

 

9. Osvobození od úplaty

 a. Osvobozen od úplaty je

 • aa) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
 • bb) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
 • cc) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 • dd) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.
 1. Pokud byla přede dnem splatnosti úplaty podána zákonným zástupcem ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem uvedeném v rozhodnutí ředitelky mateřské školy. Splatnost se tak v případě osvobození od úplaty odkládá na den rozhodnutí o osvobození. Pokud ředitelka mateřské školy žádosti nevyhoví, bude zákonný zástupce povinen uhradit úplatu za kalendářní měsíc. Pokud ředitelka žádosti o osvobození vyhoví, splatnost úplaty vůbec nenastane.

Zákonní zástupci jsou povinni respektovat obsah této směrnice, plnit platby školného řádně a včas.

Jestliže zákonný zástupce opakovaně v termínu neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravné v mateřské škole a nedohodne si jiný termín úhrady, může ředitelka školy dle §35 odst. d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

 

10. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolu provádění ustanovení této směrnice provádí ředitelka školy.
 2. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.5. 2020

 

V Milenově dne 17.4.2020

 

Šárka Vránová

ředitelka školy

 

Příloha č. 1 - Stanovení úplaty

příloha č. 1 - Stanovení úplaty.doc (58368)

Příloha č. 2. – Osvobození od úplaty

příloha č. 2 - Osvobození od úplaty.doc (55808)