Vize EKOKODEXU jídlo:
TEĎ UŽ VŠICHNI VÍME,
KOLIK TOHO SNÍME.
ŽÁDNÉ JÍDLO NENECHÁME
NA ODPADY SPOLU DBÁME

Co je Metodika 7 kroků?

1. krok - EKOTÝM

Ekotým je základem fungování programu Ekoškola na mateřské škole. Je sestaven z dětí, ale i dospělých (dětí z různých tříd a různého věku, učitelů, rodičů i provozních zaměstnanců mateřské školy). Společně vedete program Ekoškola a naplňujete podstatu 7 kroků na škole.

2. krok - ANALÝZA

Analýza je dalším důležitým krokem, který je třeba udělat na začátku. Analýza vám poskytuje reálnou představu o tom, jaké jsou silné a slabé stránky školy ve vybraných tématech a na co byste se měli zaměřit v Plánu činností.

3. krok - PLÁN ČINNOSTI

Při tvorbě Plánu činností vycházíte z toho, co jste zjistili v Analýze. Hledáte řešení, stanovujete si cíle a plánujete si aktivity, které vedou k nápravě slabých a k udržení silných stránek školy. Na tvorbě Plánu činností se podílí celý Ekotým a další členové školy. Důležité je myslet, již při tvorbě plánu na to, jakým způsobem budete plnění úkolů vyhodnocovat.

4. krok - SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ

Pravidelným sledováním a postupným vyhodnocováním Plánu činností zjišťujete, jak si vedete v naplňování jednotlivých cílů a úkolů. Postupně vedete děti k rozvoji dovedností, především posuzovat výsledky své činnosti, pozorovat pokroky, hodnotit úspěchy a zjišťovat příčiny neúspěchů.

5. krok - ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE

Cílem environmentální výchovy je seznámit děti s tématy, kterými se zabývají v Analýze, Plánu činností a dalších krocích. Je důležité věnovat tématům dostatek času, aby jim děti opravdu rozuměly a chápaly souvislosti. Tento krok má dětem pomoci pochopit, proč se mají vybraným tématům věnovat.

6. krok - INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE

Krok Informování a spolupráce slouží  k tomu, aby všichni věděli, co se u vás v Ekoškole děje.  Nabízíte všem možnost zapojit se do realizace programu a přispět svými nápady a silami. Stejný cíl má tento krok i směrem ven, kdy oslovujete rodiče, širokou veřejnost, zastupitele i možné finanční podporovatele. Díky stálé spolupráci, informování ostatních a pořádáním zajímavých akcí se do programu postupně zapojuje celá mateřská škola, rodiče i širší veřejnost.

7.krok - EKOKODEX

Ekokodex je společným souborem hodnot a pravidel. Jde o seznam, který ukazuje, co ve škole vyznáváte v rámci jednotlivých témat. Zároveň vám slouží jako návod pro celou mateřskou školu i rodiče, jak se ohleduplně chovat k životnímu prostředí. Ekokodex tvoříte společně průběžně během realizace programu nebo i na jeho počátku.

 

Sedm kroků Ekoškoly

pro svět lepší, pro svět nový

 

První krok – to dobře vím

sestavíme EKOTÝM!!!

 

Druhý krok má pomáhat

slabost, sílu vyhledat.

 

Třetí krok je plánování,

co vše je tu k udělání.

 

Čtvrtým krokem musí být

SLEDOVAT A HODNOTIT

co nedaří a daří se

v té naší Ekoškoličce.

 

Pátý krok ukáže všem

co dělat víc pro naši Zem,.

 

Šestý krok jsou informace,

ať se daří spolupráce

s rodiči i okolím,

se všemi to posdílím.

 

EKOKODEX – to je skok,

tak nazývá se sedmý krok.

Pravidla a jasné kroky

pro naše velké EKO skoky

(text učitelky z Berušek)

 

 

4 témata

Odpady

Odpad je věc, kterou stvořilo našich deset prstů a těch deset prstů by si s ním mělo také umět poradit.

učitel Paul Connett

V rámci tématu Odpady se děti učí, jak mohou vzniku odpadu především předcházet, jak s ním je možné dále pracovat a využívájí ho k tvůrčí činnosti. Ve škole pátrají po tom, jaké druhy odpadu třídí, kde mají koše na jednotlivé druhy odpadu a hodnotí vhodnost jejich umístění. Děti také navrhují co by se v tématu Odpady dalo ve škole zlepšit, plánují třídit více druhů odpadu, označují koše nebo třeba tvoří informační materiály pro rodiče.

Inspirace z Ekoškolek na téma Odpady

 

Jídlo

Raduji se z toho, že jsem něco nemusel koupit.                                  

učitel Petr Ledvina

V tématu Jídlo se děti seznamují, co to je zodpovědná spotřeba jídla a jaké jsou zásady zdravé výživy. Děti zjišťují původ potravin a učí se, proč jsou potraviny z místních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí. Samy pátrají, které potraviny mohou získat z blízkého okolí a které se musejí dovézt z daleka.  Učí se o důležitosti ovoce a zeleniny pro člověka. Pokud je to možné, zakládáte s dětmi ve školce záhonky a učíte je, jak si mohou např. samy vypěstovat zeleninu.

 

Prostředí školy

Zdravá zahrada je otevřená kniha, z které se pořád máme co učit.                                              

 učitelka Helena Vlašínová

V rámci tématu děti zkoumají vnitřní i vnější prostředí mateřské školy.  Pátrají z jakých materiálů jsou jejich hračky, nábytek a herní prvky na zahradě. Počítají, kolik mají rostlin, zjišťují, kdo je zalévá. Navrhujete s dětmi možnosti, jak se mohou do péče o rostliny zapojit. Vyjadřují se k tomu, co se jim líbí nebo co by chtěly ve školce a v jejím okolí změnit. Navrhují úpravy zahrady, zapojují se do pěstování zeleniny nebo bylinek.

 

Voda

Ne všichni a ne všude si jí váží, teprve její velký nedostatek nebo přebytek k ní obrací pozornost veřejnosti.  

učitel Peter Swanson


V tématu Voda děti pochopí význam vody a proč je důležité vodou šetřit. Dozvědí se, odkud se bere voda v kohoutku v jejich škole a kam putuje voda odpadní. Zamýšlejí se nad rozdílem mezi vodou z kohoutku a vodou balenou. Seznamují se s principy šetrného úklidu. Děti ve škole zjišťují, jak velkou mají spotřebu vody, jakou vodu pijí (kohoutkovou nebo balenou) a jaké čistící prostředky se ve škole používají. Navrhují, jak vodou ve škole šetřit.

 

 

Přínosy

Přínos pro děti: osvojí si jednoduché výzkumné metody – budou porovnávat, vážit, sledovat, poznávat jak vypadá prostředí, které je obklopuje a společně s učiteli budou zaznamenávat, co v něm chtějí změnit. Budou hledat souvislosti a propojení mezi jednotlivými tématy Ekoškoly.

Přínos pro zaměstnance školy: Zjistí slabé a silné stránky ekologického proozu jejich MŠ. Uvidí v souvislostech, co všechno ovlivňuje životní prostředí v jednotlivých tématech.

Přínos rodičům: Seznámí se blíže s prostředím a problémy MŠ. Seznámí se blíže se zaměstnanci MŠ. Získají možnost ovlivnit činnost a tvář MŠ. Nové poznatky mohou uplatnit ve svých domácnostech.

 

Více informací o celém programu Ekoškoly naleznete zde:

www.eko-skolky.cz

www.terezanet.cz